Điều khoản dịch vụ

ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG WEBSITE CHUNG

Những điều kiện sử dụng chung sau đây (cùng với các tài liệu được đề cập trong đó) là các điều khoản cho phép bạn có thể truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi WWW.VN-SIGHTSEEING.COM (“của chúng tôi”, hoặc “trang web” này). Vui lòng đọc kỹ các điều kiện sử dụng chung trước khi sử dụng trang web của chúng tôi.

Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, người dùng (“bạn”) xác nhận rằng bạn đồng ý với các điều kiện sử dụng chung này và đồng ý tuân thủ chúng. Nếu bạn không đồng ý với các điều kiện sử dụng chung này, bạn không được sử dụng trang web của chúng tôi.

Các Điều khoản và Điều kiện bán hàng của chúng tôi đặt ra các điều khoản mà chúng tôi cung cấp hàng hóa và dịch vụ thông qua trang web.

THÔNG TIN CỦA CHÚNG TÔI

www.vn-sightseeing.com là trang web do Vietnam Sightseeing Limited điều hành (“Vietnam Sightseeing”, “chúng tôi”, “của chúng tôi”). Chúng tôi được đăng ký tại Việt Nam với mã số công ty là 0108149809 và có văn phòng được đăng ký theo địa chỉ tại 43 Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Mã số thuế của chúng tôi là 0108149809.

TRUY CẬP TRANG WEB

Trang web của chúng tôi được tạo miễn phí cho mục đích phi thương mại của bạn. Tuy nhiên, bạn có trách nhiệm thực hiện tất cả các sắp xếp cần thiết để bạn có thể truy cập vào trang web của chúng tôi.

Chúng tôi không đảm bảo rằng trang web của chúng tôi hoặc bất kỳ nội dung nào trên trang web đó sẽ luôn có sẵn hoặc không bị gián đoạn. Việc truy cập vào trang web của chúng tôi được cho phép trên nền tảng tạm thời và chúng tôi có thể tạm ngưng, hủy bỏ, ngừng hoặc thay đổi tất cả hoặc bất kỳ phần nào của trang web mà không cần thông báo hoặc chịu trách nhiệm. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn nếu vì bất kỳ lý do nào mà trang web của chúng tôi không hoạt động vào bất kỳ lúc nào hoặc trong bất kỳ thời điểm nào.

Bạn cũng chịu trách nhiệm đảm bảo rằng tất cả những người truy cập trang web của chúng tôi thông qua kết nối internet của bạn đều biết các điều kiện sử dụng chung này và các điều khoản và điều kiện áp dụng khác và họ tuân thủ chúng.

Để mua sản phẩm và dịch vụ bằng phương thức thanh toán được hiển thị trên trang web, bạn phải từ 18 tuổi trở lên. Bằng cách sử dụng trang web, bạn xác nhận rằng bạn có thẩm quyền pháp lý để tham gia vào các điều kiện sử dụng cho trang web, bao gồm hướng dẫn Vietnam Sightseeing để thu bất kỳ khoản thanh toán nào từ thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ và sử dụng trang web phù hợp với tất cả các điều khoản và điều kiện. Bạn xác nhận rằng tất cả thông tin do bạn cung cấp khi sử dụng trang web là đúng sự thật và chính xác.

Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi bất kỳ lúc nào bản trình bày, cấu hình và vị trí của trang web, cũng như nội dung và điều kiện cần thiết để sử dụng nó. Chúng tôi cũng bảo lưu quyền rút quyền truy cập vào trang web mà không cần thông báo trước cho bất kỳ người dùng nào vi phạm các điều kiện sử dụng chung này.

Tính khả dụng của trang web: –Chúng tôi có quyền vào bất kỳ lúc nào và trong khoảng thời gian bất kỳ cho việc sửa đổi hoặc chấm dứt, tạm thời hoặc vĩnh viễn, trang web hoặc bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào được cung cấp trên trang web mà không cần thông báo. Bạn đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bạn hoặc cho bất kỳ bên thứ ba nào về việc sửa đổi, tạm ngừng, gián đoạn hoặc không có sẵn trang web hoặc bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào được cung cấp trên trang web.

ĐỘ TIN CẬY CỦA THÔNG TIN

Nội dung trên trang web của chúng tôi chỉ được cung cấp cho thông tin chung. Nó không đưa ra lời khuyên thông tin nào mà bạn nên dựa vào. Bạn phải có được lời khuyên chuyên nghiệp hoặc từ chuyên gia trước khi thực hiện, hoặc kiềm chế, mọi hành động trên cơ sở nội dung trên trang web của chúng tôi. Mặc dù chúng tôi thực hiện các bước hợp lý để đảm bảo tính chính xác của thông tin được truy cập thông qua và xuất hiện trên trang web của chúng tôi, chúng tôi không thể đảm bảo hoặc đưa ra bất kỳ bảo hành nào, cho dù rõ ràng hay ngụ ý về tính chính xác, kịp thời hoặc đầy đủ của bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào xuất hiện trên đó. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ nội dung nào do bên thứ ba cung cấp và chỉ cung cấp quyền truy cập vào nội dung đó cho bạn. Chúng tôi không có nghĩa vụ xác minh hoặc kiểm duyệt nội dung của thông tin đó cũng như không chỉnh sửa bất kỳ thông tin nào do bên thứ ba cung cấp. Chúng tôi không xác nhận, hỗ trợ, đại diện hoặc đảm bảo tính trung thực, chính xác hoặc độ tin cậy của bất kỳ chi tiết của bên thứ ba nào và bạn hiểu được rằng bất kỳ sự phụ thuộc nào vào thông tin đó cũng sẽ gây rủi ro cho riêng bạn.

TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI DÙNG

Bằng cách sử dụng trang web, bạn: đồng ý không sử dụng trang web theo cách này trái với mọi luật hiện hành hoặc các điều kiện chung này;  xác nhận và chấp nhận rằng việc truy cập và sử dụng trang web và nội dung của trang web diễn ra tự do và có ý thức, dưới trách nhiệm của bạn; cam kết sử dụng hợp lý và hợp pháp trang web cũng như nội dung và ứng dụng của nó, phù hợp với luật pháp hiện hành, các điều kiện chung này, đạo đức, thường được chấp nhận tốt về hải quan và trật tự công cộng;  đồng ý không sử dụng trang web và nội dung của trang web vì mục đích hoặc tác động bất hợp pháp hoặc ngược lại với các điều kiện chung này, có hại cho quyền và lợi ích của bên thứ ba hoặc bất kỳ cách nào có thể gây hại, vô hiệu hóa, quá tải hoặc làm hỏng các dịch vụ hoặc nội dung trang web hoặc ngăn chặn việc sử dụng hoặc thưởng thức thông thường của người dùng khác; và xác nhận rằng quyền truy cập vào trang web là miễn phí, ngoại trừ mọi dịch vụ hoặc ứng dụng mà bạn có thể đã chọn mua qua trang web.

TRÁCH NHIỆM CỦA VIETNAM-SIGHTEEING

Liên kết và Tài nguyên của bên thứ ba trong trang web của chúng tôi

Trang web của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web khác, bao gồm thông qua các nút truyền thông xã hội của chúng tôi. Mặc dù chúng tôi chỉ cố gắng liên kết đến các trang web chia sẻ các tiêu chuẩn cao, chúng tôi cũng như các chi nhánh của chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung, bảo mật hoặc thực tiễn về quyền riêng tư được các trang web khác sử dụng và liên kết không xác nhận nội dung, quan điểm, độ chính xác, ý kiến, chính sách, sản phẩm, dịch vụ hoặc khả năng truy cập của trang web đó. Khi bạn liên kết đến một trang web khác từ trang web của chúng tôi, bạn phải tuân theo các điều khoản và điều kiện của trang web đó, bao gồm nhưng không giới hạn, chính sách bảo mật và thực tiễn Internet của trang web đó. Vui lòng kiểm tra các chính sách này trước khi bạn gửi bất kỳ dữ liệu cá nhân nào cho các trang web này.

Giới hạn trách nhiệm pháp lý của chúng tôi

Không có điều khoản nào trong các điều khoản sử dụng này loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm của chúng tôi về tử vong hoặc thương tích cá nhân phát sinh từ sơ suất của chúng tôi hoặc gian lận hoặc bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào mà không thể bị loại trừ hoặc giới hạn bởi luật pháp.

Trang web này và nội dung của trang web được cung cấp “nguyên trạng” và trong phạm vi pháp luật cho phép, chúng tôi loại trừ tất cả các điều kiện, bảo đảm, đại diện hoặc các điều khoản khác, cho dù được thể hiện hay ngụ ý, có thể áp dụng cho trang web của chúng tôi hoặc bất kỳ nội dung nào trên đó.

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ người dùng nào về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, dù là trong hợp đồng, bị tra tấn (kể cả sơ suất), vi phạm nghĩa vụ theo luật định, hoặc bằng cách khác, ngay cả khi có thể thấy trước, phát sinh dưới hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng, trang web của chúng tôi hoặc việc sử dụng hoặc dựa vào bất kỳ nội dung nào được hiển thị trên trang web của chúng tôi. Đặc biệt, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về (i) mất lợi nhuận, bán hàng, kinh doanh hoặc doanh thu, (ii) gián đoạn kinh doanh, (iii) mất tiền tiết kiệm, (iv) mất cơ hội kinh doanh, thiện chí hoặc danh tiếng, hoặc (v) bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp nào.

Sử dụng hình ảnh và nội dung của trang web của chúng tôi

Chúng tôi nhận ra rằng Internet là một phương tiện để chia sẻ thông tin. Bất cứ ai truy cập trang web này đều có quyền xem bất kỳ phần nào của trang web này. Tuy nhiên, nội dung của chúng tôi không được sử dụng hoặc sao chép (toàn bộ hoặc một phần) cho bất kỳ mục đích nào, kể cả cho mục đích phi thương mại, cũng không được truyền hoặc đăng ký bởi bất kỳ hệ thống truy xuất thông tin nào, kể cả trên hoặc liên quan đến một trang web hoặc ấn phẩm khác hoặc cho lợi ích thương mại, mà không có giấy phép để làm điều đó từ chúng tôi. Bất kỳ việc khai thác trang web này, bao gồm tất cả các loại sao chép, phân phối, chuyển nhượng cho bên thứ ba, thông tin và chuyển đổi trước bằng bất kỳ phương tiện và phương tiện nào đều không được phép mà không có sự cho phép trước của Vietnam Sightseeing.

Nếu bạn muốn áp dụng để tái tạo hình ảnh hoặc nội dung của trang web, vui lòng gửi email đến [email protected] Chúng tôi sẽ áp dụng các tiêu chí bao gồm những điều sau đây khi đánh giá đơn đăng ký: – trang web mà trên đó các hình ảnh hoặc nội dung được đề xuất để làm nổi bật (“trang web có liên quan”) không phải vì lợi nhuận; – trang web có liên quan cung cấp hình ảnh tích cực về thương hiệu của chúng tôi; – trang web có liên quan chứa tài liệu không đứng đắn hoặc bất hợp pháp; – hình ảnh từ trang web của chúng tôi sẽ không được sửa đổi; – chỉ những hình ảnh đại diện cho sản phẩm của chúng tôi mới được sao chép; – số lượng hình ảnh được sao chép là hợp lý và phù hợp với mục đích của trang web của chúng tôi; – quyền sở hữu bản quyền của chúng tôi sẽ được chỉ ra như sau: “Copyright ©.”; – nguồn gốc của hình ảnh sẽ được biểu thị bằng một siêu liên kết đến trang web của chúng tôi; và – liệu bạn có cho phép chúng tôi liên kết từ trang web của chúng tôi đến trang web có liên quan hay không.

 

Liên kết đến trang web của chúng tôi

Bạn có thể liên kết đến trang chủ của chúng tôi, miễn là bạn làm theo cách công bằng và hợp pháp và không làm hỏng danh tiếng của chúng tôi hoặc tận dụng lợi thế của nó, và với điều kiện trang web bạn đang liên kết phải tuân thủ mọi khía cạnh của chúng tôi sử dụng các tiêu chuẩn. Bạn cũng không được thiết lập một liên kết theo cách như vậy để đề xuất bất kỳ hình thức liên kết, phê duyệt hoặc chứng thực nào về phía chúng tôi mà không tồn tại. Bạn không được thiết lập liên kết đến trang web của chúng tôi trong bất kỳ trang web nào không thuộc sở hữu của bạn và trang web của chúng tôi không được đóng khung trên bất kỳ trang web nào khác hoặc bạn có thể tạo liên kết tới bất kỳ phần nào của trang web của chúng tôi ngoài trang chủ. Chúng tôi bảo lưu quyền rút quyền liên kết cho tất cả người dùng hoặc trên cơ sở cá nhân mà không cần thông báo. Nếu bạn muốn sử dụng bất kỳ nội dung nào trên trang web của chúng tôi ngoài trang web nêu trên, vui lòng gửi email đến [email protected].

Trách nhiệm của bạn

Bạn cam kết không được: 1. gửi quảng cáo dưới bất kỳ hình thức nào và thông tin liên lạc để bán hoặc các mục đích thương mại khác cho bất kỳ người dùng nào khác của trang web mà không có yêu cầu trước của họ và được sự đồng ý của Vietnam Sightseeing; 2. gửi bất kỳ thư không được yêu cầu nào khác đến bất kỳ người dùng nào khác của trang web mà không có sự đồng ý trước của họ; 3. gửi các chuỗi tin nhắn điện tử không được yêu cầu tới người dùng trang web; 4. sử dụng danh sách phân phối có thể được truy cập thông qua trang web để thực hiện các hoạt động được nêu trong các mục từ 1 đến 3; 5. cung cấp cho bên thứ ba, cho bất kỳ mục đích nào, bất kỳ dữ liệu nào được thu thập từ danh sách phân phối; 6. có được, hoặc cố gắng để có được, thông tin và bất kỳ loại vật liệu có thể truy cập thông qua các trang web thông qua các phương tiện trái phép; 7. sử dụng các nội dung của trang web cho các mục đích khác với những mục đích, bao gồm tái tạo, sửa đổi hoặc chuyển đổi chúng một cách trái phép; 8. trình bày một trang từ trang web trong một cửa sổ không thuộc trang web bằng cách “đóng khung” mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Vietnam Sightseeing; 9. “liên kết dòng” tới một trang trên trang web mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Vietnam Sightseeing; và 10. trích xuất bất kỳ yếu tố nào từ trang web mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Vietnam Sightseeing.

Vietnam Sightseeing không cấp bất kỳ giấy phép hoặc ủy quyền nào cho bất kỳ việc sử dụng quyền sở hữu công nghiệp và quyền sở hữu trí tuệ hoặc bất kỳ tài sản hoặc quyền nào khác liên quan đến trang web trừ khi điều này được thỏa thuận rõ ràng với bên thứ ba.

Bất kỳ quyền nào không được cấp rõ ràng cho Vietnam Sightseeing trong các điều kiện chung này đều được dành riêng cho Vietnam Sightseeing, hoặc nếu có, cho bất kỳ bên thứ ba nào.

LUẬT ÁP DỤNG

Những điều kiện sử dụng chung này, việc bạn sử dụng trang web này và bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến nó được điều chỉnh bởi luật pháp Việt Nam và bạn đồng ý rằng tòa án Việt Nam sẽ có thẩm quyền độc quyền để nghe bất kỳ tranh chấp nào.

Nếu bất kỳ điều khoản nào của các điều khoản này trở nên không hợp lệ hoặc không thể thi hành thì các điều khoản còn lại sẽ không bị ảnh hưởng. Việc chúng tôi không từ bỏ bất kỳ sự vi phạm các điều khoản này sẽ cấu thành sự từ bỏ bất kỳ vi phạm nào khác. Không có sự thất bại của chúng tôi để thực hiện bất kỳ biện pháp khắc phục sẽ tạo thành một sự từ bỏ quyền sau đó để thực hiện đó hoặc bất kỳ biện pháp khắc phục khác.

SỬA ĐỔI

Chúng tôi có thể sửa đổi các điều kiện sử dụng chung này bất kỳ lúc nào bằng cách đăng các điều khoản được sửa đổi trên trang web này. Tất cả các điều kiện được sửa đổi sẽ tự động có hiệu lực ngay lập tức khi đăng. Vui lòng kiểm tra các điều kiện sử dụng chung định kỳ để thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào có liên quan đến bạn.

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN BÁN HÀNG

Các điều khoản và điều kiện bán hàng (cùng với các tài liệu được đề cập trong đó) là các điều khoản mà bạn (“Bạn” hoặc “của bạn”) có thể mua vé từ Vietnam Sightseeing Limited (“Vietnam Sightseeing”, “chúng tôi”, “Của chúng tôi ”) thông qua trang web www.vn-sightseeing.com (“ trang web ”). Vietnam Sightseeing được đăng ký tại Việt Nam theo số 108149809 và chúng tôi có văn phòng đăng ký tại 43 Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Số VAT của chúng tôi là 108149809 Đây là địa chỉ giao dịch.

Vietnams Sightseeing đóng vai trò là đại lý thay mặt cho các nhà khai thác dịch vụ xe buýt. Nhà điều hành sẽ điều hành từng dịch vụ xe buýt được đặt trên trang web cho dịch vụ đó.

Bằng cách mua vé thông qua trang web và nhấp vào hộp để xác nhận Bạn chấp nhận các điều khoản này, Bạn xác nhận rằng Bạn chấp nhận các điều khoản và điều kiện bán hàng này và Bạn đồng ý tuân thủ chúng. Nếu Bạn không đồng ý với các điều khoản và điều kiện bán hàng này, Bạn không được mua vé từ chúng tôi thông qua trang web.

Chính sách bảo mật của chúng tôi, đặt ra các điều khoản mà chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn và việc sử dụng cookie của chúng tôi. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, Bạn chấp nhận các điều khoản và điều kiện trong Chính sách bảo mật của chúng tôi và đồng ý với việc chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn như được mô tả. Điều kiện sử dụng trang web chung của chúng tôi đặt ra các điều khoản mà bạn có thể truy cập và sử dụng trang web. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, Bạn cho biết rằng Bạn chấp nhận các điều kiện sử dụng chung này.

Bán vé:- Vé trực tuyến đã thanh toán được hiểu là việc chúng tôi gửi Quý khách một email xác nhận. Vé trực tuyến này phải được đổi lấy vé hợp lệ tại các đại lý chính thức của Vietnam Sightseeing tại bất kỳ địa điểm nào trong lộ trình tuyến hoặc ngay khi lên xe lần đầu.– Các thông tin xác nhận đặt vé hoặc vé đi xe lấy từ nguồn trái phép, bị đánh cắp, sao chép bất hợp pháp hoặc giả mạo sẽ bị tịch thu và hủy bỏ mà không được bồi thường.– Vé xe luôn được coi là tài sản của công ty và phải có sẵn để kiểm tra theo yêu cầu bởi người lái xe, hướng dẫn viên hoặc bất kỳ người điều hành dịch vụ có thẩm quyền nào của Vietnam Sightseeing.- Vé trực tuyến được đặt trên sự hiểu biết rằng thông tin xác nhận đặt vé chúng tôi gửi Bạn là một voucher đã thanh toán, mà phải được đổi lấy vé hợp lệ để đi khi đến ở bất kỳ địa điểm nào trong chuyến tham quan. Tất cả các vé e-mail phải được in trước khi đến.- Vé đi du lịch có giá trị sử dụng trên các tour du lịch của Vietnam Sightseeing và có giá trị trong 3 tháng kể từ ngày đi du lịch được chỉ định, trong thời gian và ngày hoạt động tiêu chuẩn. Vui lòng kiểm tra và xác nhận điều này tại thời điểm đặt vé.

-Vé 24 giờ và 48 giờ có giá trị sử dụng trong những ngày liên tiếp.

– Trẻ em được quy định độ tuổi theo các loại vé tại thời điểm mua. Tất cả trẻ em phải có người lớn đi kèm.

– Giá cố định theo bảng giá niêm yết đã được làm tròn. Trường hợp giảm giá hoặc quy đổi tỷ giá dẫn đến hai hoặc nhiều chữ số thập phân, khi đó giá vé sẽ được làm tròn với 1 chữ số thập phân.

– Giá trên trang web bao gồm tất cả các loại thuế, thuế hải quan và phí. Giá vẫn hợp lệ như được quảng cáo theo thời gian và có thể thay đổi mà không cần thông báo. Giá được hiển thị trên trang web không bao gồm bất kỳ chi phí phân phối nào, vì không có chi phí nào được áp dụng.

Hoàn lại tiền:

* Quý khách có quyền hủy vé và hoàn lại tiền với các điều kiện như sau:

– Nếu việc hủy do các nguyên nhân bất khả kháng như chiến tranh, thiên tai hay chiến tranh thì cả hai sẽ bàn bạc giải quyết trên cơ sở hai bên cùng có lợi.

– Chính sách Hoàn/Hủy vé chung:

Hoàn/Hủy vé

Chính sách hoàn tiền

48h trước ngày khởi hành

Hoàn 100% (Phí thanh toán online do khách hàng chịu)

Từ 24h-48h trước ngày khởi hành

Hoàn 30% (Phí thanh toán online do khách hàng chịu)

Dưới 24h trước ngày khởi hành

Không được hoàn,hủy.

 

Khiếu nại: Nếu bạn có bất kỳ lý do gì để khiếu nại, vui lòng lưu ý rằng điều này cần được thực hiện trong vòng 30 ngày kể từ ngày tham quan. Bất kỳ khiếu nại nào đều phải có kèm theo vé tham quan của Vietnam Sightseeing. Ngoài ra, nếu bạn có khiếu nại rằng chúng tôi không thể giải quyết bằng thủ tục khiếu nại nội bộ của chúng tôi, chúng tôi sẽ thông báo cho Bạn qua email rằng chúng tôi không thể giải quyết khiếu nại. Tuy nhiên, Bạn chấp nhận rằng Vietnam Sightseeing hoạt động như một công ty của các nhà khai thác dịch vụ xe buýt. Các nhà khai thác này sẽ chịu trách nhiệm cung cấp cho Bạn các sản phẩm và dịch vụ mà Bạn mua. Các nhà khai thác dịch vụ xe buýt được bán trên trang web sẽ cố gắng hết sức để duy trì một dịch vụ thường xuyên và thường xuyên, nhưng không đảm bảo thực hiện điều đó. Trong trường hợp xảy ra lỗi, thay đổi, tạm ngưng, hủy hoặc chấm dứt bất kỳ hoặc tất cả dịch vụ không phải là lỗi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc với nhà điều hành có liên quan để cung cấp cho bạn các dịch vụ thay thế hoặc hoàn lại tiền nếu không thể.

Trách nhiệm đối với các cấp dịch vụ: Vietnam Sightseeing không chịu trách nhiệm pháp lý nếu Khách hàng có thể yêu cầu bồi thường thiệt hại theo chính sách bảo hiểm như bảo hiểm hủy chuyến du lịch và / hoặc nghỉ lễ. Vietnam Sightseeing sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất, thiệt hại, bất tiện hoặc chậm trễ nào liên quan đến các điều khoản này, trừ trường hợp chúng tôi không cung cấp dịch vụ theo các điều khoản này với kỹ năng và chăm sóc hợp lý hoặc dịch vụ không phù hợp với mô tả của chúng tôi về chúng. Không có điều khoản nào trong các điều khoản này sẽ loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm pháp lý của chúng tôi về cái chết hoặc thương tích cá nhân do sơ suất của chúng tôi gây ra.

Thanh toán bằng thẻ tín dụng: Tất cả các giao dịch thanh toán đều do Vietnam Sightseeing xử lý. Thẻ tín dụng / thẻ ghi nợ và chi tiết cá nhân liên quan của bạn chỉ được thu thập bởi Vietnam Sightseeing để xử lý đơn đặt hàng của bạn. Chúng tôi chấp nhận các phương thức thanh toán sau: MasterCard, Visa…. Thanh toán sẽ được thực hiện khi chúng tôi xác nhận đơn đặt hàng của bạn.

Bạn đồng ý rằng Bạn chịu trách nhiệm cho tất cả các chi phí phát sinh khi sử dụng Trang web của bạn, bao gồm tất cả các đặt phòng. Bạn ủy quyền cho Vietnam Sightseeing tính phí thẻ tín dụng do bạn cung cấp hoặc được liệt kê trên tài khoản của bạn cho bất kỳ khoản phí hoặc chi phí chưa thanh toán nào do Việt Nam tham quan. Nếu chủ thẻ tín dụng / thẻ ghi nợ cho đặt phòng không phải là Bạn, bạn sẽ chịu trách nhiệm đảm bảo rằng Bạn có sự đồng ý của chủ thẻ trước khi nhập bất kỳ chi tiết liên quan nào và các chi tiết đó khi được nhập là đúng sự thật.

Sửa đổi nội dung và sản phẩm trên trang web: Chúng tôi bảo lưu quyền thực hiện thay đổi hoặc chỉnh sửa, thay đổi, tạm ngừng hoặc ngừng bất kỳ khía cạnh nào của trang web hoặc nội dung hoặc sản phẩm hoặc dịch vụ có sẵn trên trang web mà không cần thông báo trước mà không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào cho bạn. Tuy nhiên, bất kỳ sửa đổi hoặc rút tiền như vậy sẽ không ảnh hưởng đến các đơn đặt hàng đã được đặt và chúng tôi sẽ tôn trọng bất kỳ đặt chỗ hiện tại hoặc cung cấp hoàn lại tiền trong trường hợp hủy bỏ không thể tránh khỏi.

Thay đổi các điều khoản này: Vietnam Sightseeing có quyền sửa đổi các điều khoản và điều kiện này bất cứ lúc nào theo quyết định riêng của mình bằng cách đăng thông báo thay đổi lên trang này.

Các điều khoản này được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp Việt Nam, mặc dù không phụ thuộc vào luật điều chỉnh của thỏa thuận này, bạn sẽ luôn có quyền bảo vệ pháp lý bắt buộc áp dụng tại quốc gia nơi bạn cư trú. Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh liên quan đến các điều khoản này đều phải chịu sự xét xử của các tòa án Việt Nam. Tuy nhiên, nếu bạn là người tiêu dùng (tức là một cá nhân hành động phi khả năng kinh doanh), bạn có thể đưa ra yêu cầu để thực thi quyền bảo vệ người tiêu dùng của bạn liên quan đến các điều khoản này tại tòa án của quốc gia nơi bạn cư trú.